Regulamin darowizn Fundacji

Regulamin przyjmowania darowizn przez
 FUNDACJĘ RADY LOKALNEJ NR 14004

IM. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
W RADOMIU

§ 1

 1. FUNDACJA RADY LOKALNEJ NR 14004 IM. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RADOMIU z siedzibą w Radomiu (zwana dalej również „Fundacją”) z siedzibą
  w Radomiu przy ul. Wernera 57, zarejestrowaną w KRS, prowadzoną przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000482395, NIP: 7962963515, może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę
  w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

 1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  1. przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU SA, obsługiwanego przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
  2. przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji
   BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0313 1820. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.
 2. Zasady przekazywania darowizn poprzez PayU:
  1. Darowiznę może przekazać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
  2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz FUNDACJI RADY LOKALNEJ NR 14004 IM. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RADOMIU celem wsparcia działań statutowych (statut zamieszczony na stronie https://rycerzekolumba.radom.pl  w zakładce “STATUT FUNDACJI”
  1. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie https://rycerzekolumba.radom.pl w zakładce „DAROWIZNA”, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl.
  2. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:
   – przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze oraz kart płatniczych.
  3. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady przekazywania darowizn w formie rzeczowej
  1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
  2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji http://www.rycerzekolumba.radom.pl w zakładce „Kontakt”.
  3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.
  4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
  5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.
  6. W przypadku, gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest rzecz FUNDACJIA RADY LOKALNEJ NR 14004 IM. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI W RADOMIU, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wernera 57, 26-600 Radom, pisząc na adres e-mail: rycerzekolumba.radom@gmail.com lub telefonując pod numer: 533 963 383.
 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
 4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5.  Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych
  z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 4

 1. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r